Envis Search Web Search
::: ENVIS :::
 
About Us
Sacred Animals
Sacred Gardens
Sacred Groves
Sacred Mountains
Sacred Rivers
Sacred Waterbodies
Sacred Plants
Sacred Sites
Sacred Caves
Sacred Seeds
Events
Communique
Data Bank
Media Coverage
Publication
Professional Assistance
Query-Answer profile
Access and Statistics
 

List of Sacred Groves in Pune

Sl.No.Sacred Grove LocationName of the deityArea (Hectares)
1Adgaon Chowdai 0.20
2Adivare Bhairoba 0.05
3Adivare Vandev Varsubai0.05
4Admal Bedjai 0.40
5Admal Kalkai 0.03
6Admal Kalubai 4.05
7Admal Mhasoba 0.02
8Aghane Vandev 3.00
9AhupeBhairoba 6.00
10Ahupe Maruti 6.00
11Ahupe Satwai 2.75
12Ambavane Karadevi -
13Ambavane Karadevi -
14Ambegaon Bagujibuva 0.40
15Ambegaon Kalkai 0.81
16Ambegaon Kalubai 0.01
17Ambegaon bk. Jogoba 0.11
18Ambegaon bk. Mhasoba 0.04
19Ambegaon kd. Bhairoba 0.08
20Ambegaon kd. Kalubai 2.40
21Ambegaon kd. Pandharfali 0.04
22Ambegaon kd. Talvatidevi 0.01
23Ambegoan -0.80
24Andhale Umbrai 0.80
25Asane Bhairoba 0.01
26Asane Maruti 0.75
27Asane Varsubai 1.00
28Devpal Jyotirling 0.4
29Atekarwadi -0.02
30Avalas Dongarai 0.10
31Badhe Waghjai -
32Bhadaskhonda Waghjai 0.20
33Bhadaskhonda Waghoba 0.40
34Devghar Jakhamata 0.80
35Bhimashankar Bhakadevi 0.04
36Dasve Raghai 0.01
37Bhimashankar Kalamjai 0.04
38Bhimashankar Vandev 0.41
39Bhoglewadi Vaghrunjai 0.81
40Bhordi -0.18
41Bhuini -0.02
42Bhuini Amjaidevi 1.21
43Bhuini Somjai 0.81
44Bibi Shambhu 54.50
45Bopalghar Kalkai 1.36
46Chandivli Lokhre 0.40
47Chandivli Waghjai 2.20
48Charhatwadi -0.40
49Chikhalgaon Waghjai 1.50
50DakhaneJakhanidevi -
51Dasve Kadtai0.08
52Dapode Kalubai 0.02
53Dapsare Jakhinidevi 8.09
54Dapsare Jarvit-Shambhu 0.65
55DasaveKalbhairai 0.41
56Dasave Samjai 0.81
57Dasve Boreshwar 5.50
58Asane Vetal 0.20
59Bhembatmal Vadjai 0.02
60Bhimashankar Hanuman 0.30
61Dakhane Kamatjai -
62Dhadavli Somjai 1.62
63Dongargaon Bhairoba 0.81
64Dhamanhol Bhairoba 1.41
65Dhamanobol -4.00
66Dhamunshi Andharidevi 10.00
67Dhamunshi Kalkai devi 10.00
68Dhane -0.20
69Digad Bhairoba 2.02
70Don Maruti / Vandev 6.00
71Digad Vandev 0.20
72Dhadoli Mariai 0.04
73Digad Maruti 0.31
74Ghisar Mariai 0.12
75Gavandhe Bhairi 0.01
76GavandheMhasoba 0.01
77Ghaisar Jugaidevi 3.00
78Ghatghar Malgangadevi -
79Dongargaon Laxmidevi 0.81
80Ghisar Somjai 0.05
81Ghisar Vardanidevi 1.20
82Ghol Vardani2.75
83Kanse (Chagtewadi) Bhairoba 6.00
84Kolambi Bhiroba 6.17
85Kalewadi -0.20
86Gondekhal Kalkai 0.06
87Gondekhal Somjai 0.40
88Jalwandi Jalvandidevi 20
89Gunjavne Jananidevi & Maruti 3.5
90GunjavneVaradani -
91Gunjavne Ugjai -
92Hirdoshi Somjai 0.04
93Jaitpad Durgadevi0.40
94Jalwandi Jalvandidevi 20
95Gholapghar Waghjai 0.01
96Jaitpad Waghdevi 0.01
97Gondekhal Vardanidevi 0.01
98Jaitpad Nivganj & Devthanl 10.20
99GunjavneKalubai -
100GholapgharVardanidevi 0.08
101Givashi Mahadev 0.20
102Kambare Jakhamadevi 0.61
103Karla -3.40
104Karungan Janani 1.71
105Kashedi Vardanidevi 0.80
106Kelad -0.39
107Khambavdi Kalubai -
108Khamboli Karanjubai 0.20
109KhamboliWaghjai 0.20
110Khanu Bhiroba 1.14
111Kodgaon-0.34
112Kille Rajgad Padmavati -
113Kodapur Kalubai 1.34
114Karkud Kalbhairav -
115Khubewadi Khudidevi 63.00
116Kolavade Mariai -
117Kolavli Gengjai -
118Kolvan Waghjai 2.02
119Kondhari Kalkai 2.00
120Kondhare Vandev 0.50
121Kondavle bk. -3.99
122Kondhari Maldadevi2.40
123Kopare Viroba 50
124Kule Waghjai 0.20
125Kumbhari Kedar-Parvati 8.00
126Kumbhari Kumbhari 0.10
127Kundli Janani 0.52
128Kune -3.00
129Kusare Bk. Mariai 0.02
130Kusare Bk. Vandev 0.81
131Morave Chirdoba 2.43
132Margasanj Malaidevi 0.99
133Mangaon Mangaon 18.00
134Malin Vandev 0.05
135Malin Varsubai 1.00
136Malkhed Malkhed 0.01
137Madh Khandoba 110.58
138Malin Ambaiveer 0.40
139Malin Kalamjadevi 1.00
140Morave Mingarboova 0.01
141Mose bk. Eknath 0.80
142Mose bk. Kalkai 0.41
143Mose bk. Nathmaharaj 0.41
144Mose bk. Veerdev 0.80
145Nanivade Mangirdev 0.40
146Mulapur Maulidevi 0.40
147Mose kd. Vetal 0.03
148Nandivali Waghjai 2.00
149Nandivali Waghjai 4.50
150Nanegaon Taljai 0.02
151NanivadeBhomaledevi 0.40
152Nandghur Somjai 0.40
153Nanivade Nagubai 0.40
154Nanivade Vetal 0.02
155Nasrapur Shankar 8.29
156Nasrapur Shikai 1.42
157Nhaved Bhairavnath 3.00
158Nigdale Vandev 0.40
159Nivi Jagaidevi 1.20
160Pal bk. Baljai 0.4
161Padalghar Somjaidevi 0.04
162Nivi Somjai 0.10
163Pal bk. Somjai & Siddheshwar 2
164Palase Bhairoba 0.61
165Palase Kalkai 0.50
166Palase Mariai 0.02
167Palase Namjai 0.01
168Parhar bk. Kalkai 10.35
169Palkhurd Bapujibua 4.35
170Palase Sonjai 0.03
171Parhar bk. Somjaidevi 3.00
172Parhar bk. Umberjai devi 0.20
173Pimgargane Vandev 4.20
174Pimpalgaon-Joge Kotmaidevi 15
175Pokhari Kalamjai 1.50
176Pokhari Vandev 0.80
177Pole Somajai 0.75
178Pomgaon Taljai 0.02
179Rajghar Umberjai 0.04
180Rajgur Mahadev / Kalubai 1.00
181Sabalwadi Bagujiboova 0.05
182Saiv Kalubai 0.04
183Sambeve Waghjai 0.20
184Sandavgharwadi -4.00
185Shinoli Valajibaba 1.75
186Shedani Dharjai 0.20
187Shenwadi -1.25
188Sandavgharwadi Kalkaidevi 0.80
189Shirgaon Durgadevi 15.00
190Shiravli Kalkai 0.05
191Shirawali Dorajai 0.20
192Shinoli (Ugalewadi)Kalamjai 1.75
193Shiravli Nigudjai 0.05
194Shirgaon Niradevi 5.00
195Shirkoli Buchoba 0.19
196Shirkoli Mahadev 0.01
197Supedhar Mayambadev 2
198Shirkoli Mhosoba 0.49
199Shirkoli Shirkai 3.42
200Siddheshwar Amjaidevi -
201Siddheshwar Somjai -
202Sinhagad BaDuiiboova 1.62
203Sinhagad Kalubai 0.01
204Sinhagad Sitabai0.41
205Somvadi Somjai 3.00
206Shirkoli Mahadev 0.05
207Taleghar Varsubai 2.5
208Taleran Kalubai 14.00
209Tav Laxmi 0.01
210Tav Vaghrunjai 1.41
211Tekpavle -1.34
212Terungaon Vandev 1.75
213Thangaon Kiroba 0.30
214Tirgad Ghubyadev 0.75
215Tirgad Vandev 1.00
216Tirgad Veer (Shankar) 1.75
217Tirgad Waghyadev 0.08
218Umbarde Janani 0.84
219Vaduste Ratnai 0.40
220Vahangaon Anjubai 20.23
221VahangaonMahadev 6.07
222Vajeghar bk. Kalubai 4.8
223Valane Bagujibuva 0.08
224Valane Deghai 0.81
225Valne Waghjai 0.80
226Vanjale Jananidevi 0.02
227Vanjale Malaidevi 0.4
228Varoni kd. -0.52
229Visakhar Waghjai -
230Wachage Vandev 0.03
231Wadwathar Waghjai 0.40
232Walen Waghjai 0.20
233Wanjarwadi Kalkai 2.40
234Warvand Maulidevi 10.35
235Vanjale Manaidevi 1
236MapgaonKanakeshwar 125.00
237Pangari Bapuji 5.10

Previous Page

 
  All copyrights reserved, 2008. CPREEC ENVIS